Hakkında

Genel Bilgiler

Cumhuriyetin ilk tıp fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşu ile birlikte Radyoloji Enstitüsü de 1945 yılında Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kurulmuştur. O zamandan günümüze yetiştirdiği uzman doktorlar ve öğretim üyeleri ile ülkemizdeki sağlık ve eğitim hizmetlerine katkısı devam etmektedir. 1985 yılında İbn-i Sina Hastanesinin açılışıyla Radyodiagnostik Anabilim Dalı Cebeci Kampüsünden ayrılmış olmakla birlikte 1998 yılında Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji bölümü yeniden faaliyete geçmiştir. 1998 yılından günümüze çocuk hastaların radyolojik tanı ve tedavi hizmetleri ağırlıklı olarak Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji bölümünde gerçekleştirilmektedir. YÖK onayı ile Aralık 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı çatısı altında Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı kurulmuş ve Ocak 2012’de Bilim Dalı Başkanlığı’na Prof. Dr. Suat Fitoz atanmıştır.

                Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, eğitim kadrosu ve en son teknoloji ürünü cihazları ile tanısal ve girişimsel radyoloji hizmetlerini sürdürmektedir. Hizmet ve eğitim kalitesinin artırılması bilim dalımızın misyonudur. Bilim dalımızda halen hizmet veren 2 adet dijital radyografi cihazı; konvansiyonel tetkikler için kullanılan 1 adet floroskopi cihazı; 4 adet ultrasonografi cihazı; 1 ve 1.5 Tesla gücünde 2 adet MRG cihazı; 1 adet 16 dedektörlü BT cihazı bulunmaktadır. Kardiyak sisteme yönelik BT incelemeleri İbn-i Sina Hastanesinde yer alan 64 dedektörlü cihaz ile gerçekleştirilmektedir. BT incelemeleri dinamik çalışmalar, anjiyografiler, üç boyutlu BT incelemeleri ve sanal endoskopik çalışmaları içermektedir; MRG incelemeleri konvansiyonel görüntüleme sekansları dışında MR anjiyografi, fonksiyonel kardiyak incelemeleri, perfüzyon ve difüzyon çalışmalarını içermektedir. Vasküler dışı girişimsel radyolojik işlemler torasentez, parasentez, ince iğne aspirasyon biyopsisi, kalın iğne biyopsisi, perkütan nefrostomi ve drenaj kateteri takılması işlemlerini içermektedir. Ayrıca portabl ultrasonografi cihazı ile yatak başı ve intraoperatif  ultrasonografi hizmetleri de verilmektedir.  Radyoloji ünitemizde PACS sisteminden de yararlanılmakta; sistem sayesinde tüm tetkikler dijital olarak arşivlenip, istenilen yere iletilebilmekte ve on-line olarak ulaşılabilmektedir.

2013 yılı sonunda bir bölümü ile hizmete girmesi beklenen yeni Çocuk Hastanesi’nde mevcut bütün çocuk hastalıkları kollarına hizmet verecek olan çocuk radyolojisi ünitesi için 1.5 Tesla MR, 64 kesit multidedektör BT, iki adet renkli Doppler ultrasonografi cihazı, bir adet dijital skopi ve bir adet dijital röntgen cihazı alımı planlanmıştır. Yeni cihaz parkı sayesinde hizmet ile eğitim kapasitesi de artacak olan ünitemiz için yıllık hasta sayısında da %20-30’luk bir artış öngörmekteyiz.

2012 yılı istatistikleri de göz önüne alınarak birimimizde yılda yaklaşık 1000 adet kontrastlı radyografik işlem ve 15000 direkt grafi tetkiki, 7500 ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografi incelemesi, 1200 BT incelemesi, 1750 MRG incelemesi ile 50’nin üzerinde vasküler dışı girişimsel işlem yapılmaktadır.